Pătlăgică Mihai

VICEPRIMAR
Îndeplinește atribuțiile specifice începând cu data de 16.12.2020

Atribuții

DISPOZITIA nr. 573 din 16.07.2018

Privind delegarea atributiilor domnului Viceprimar al comunei Ciurea Primarul comunei Ciurea, judetul Iasi, domnul Cătălin Lupu;

  1. Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Ciurea nr. 78 adoptata in sedinta ordinara din data 05.07.2018 prin care, domnul Patlagica Mihai a fost ales Viceprimar al comunei Ciurea;
  2. Avand in vedere prevederile Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, modificata si completata;
  3. Avand in vedere prevederile Legii 161/2003 privind unele masuri pentru transparenta in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;
  4. Avand in vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
  5. Avand in vedere prevederile art 57 alin 2, precum si ale art. 65 din Legea nr. 215/2001/R a administratiei publice locale, completata si modificata;
  6. Avand in vedere prevederile art. 63 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001/R, cu modificarile si completarile ulterioare;
  7. In temeiul art. 68 din Legea nr. 215/2001 /R completata si modificata, emite prezenta,

DISPOZITIE:

Art.1. Incepand cu data emiterii prezentei, domnul Patlagica Mihai ales in functia de Viceprimar al comunei Ciurea va indeplini urmatoarele categorii de atributii, prevazute de Legea nr. 215/2001/R completata si modificata privind administratia publica locala:

a) Coordoneaza realizarea serviciilor publice de interes local prestate prin intermediul aparatului de specialitate al primarului sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

b) la masuri pentru prevenirea si dupa caz, gestionarea situatiilor de urgenta ;

c) la masuri pentru asigurarea inventarierii, evidentei statistice, inspectiei sic ontrolului efectuarii serviciilor publice de interes local, precum si a bunurilor din patrimoniul public si privat al comunei Ciurea ;

d) Asigura cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de interes public local, in domeniile : cultura, tineret, sport, situatii de urgenta, protectia si refacerea
mediului, dezvoltare rurala, podurile si drumurile publice, serviciile de urgenta, activitati de administratie social-comunitara, punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza comunei Ciurea;

e) Alte atributii delegate de primar, dupa caz.
Art.2.– Secretarul comunei va comunica in termen legal copii ale prezentei dispozitii, Institutiei  Prefectului judetului Iasi pentru controlul legalitatii, domnului Patlagica Mihai- Viceprimar al comunei, o va aduce la cunostinta Primarului comunei Ciurea si o va afisa in spatiile special amenajate pentru a fi aduse la cunostinta cetatenilor.

Avizat pentru/legalitate,

Dispoziția nr. 573 din 16.07.2018