Poliția Locală Ciurea este organizată și funcționează în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 9/2011, ca o structura administrativa, fara personalitate juridică, aflată în subordinea Primarului Comunei Ciurea. Organizarea, funcționarea și atribuțiile Poliției Locale Ciurea sunt prevăzute de Legea Poliției Locale nr. 155/ 2010, Hotărârea Guvernului nr. 1332/ 2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Poliției Locale, de Legea nr. 215/ 2001 (**republicată**) (*actualizată*) a Administrației Publice Locale, de Legea nr. 188/ 1999 (**republicată**) (*actualizată*) privind Statutul Funcționarilor Publici, precum și de prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare a Politiei Locale Ciurea. Poliția Locală Ciurea s-a înființat în scopul exercitării, în regim de permanență, a atribuțiilor privind apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevenirea și descoperirea infracțiunilor, în următoarele domenii: 1. ordinea și liniștea publică si paza bunurilor; 2. circulația pe drumurile publice; 3. disciplina în construcții și afișajul stradal; 4. protecția mediului; 5. activitatea comercială; 6. evidența persoanelor; 7.alte domenii stabilite prin lege Poliția Locală Ciurea poate functiona in aria de competenta a Comunei Ciurea, în sedii aprobate de Consiliul Local si Primaria Ciurea, in puncte de lucru, în vederea eficientizării activității și a creșterii gradului de siguranță și de încredere a cetățenilor. Activitatea Poliției Locale Ciurea se desfășoară în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a Hotărârilor Consiliului Local și ale Dispozițiilor Primarului și în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităților administrației publice centrale și/sau locale. Poliția Locală Ciurea își desfășoară activitatea pe baza principiilor legalității, încrederii, previzibilității, proximității și a proporționalității, deschiderii și transparenței, eficienței și eficacității, răspunderii și responsabilității, imparțialității și nediscriminării. În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, Poliția Locală Ciurea cooperează cu structurile Poliției Române, ale Politiilor Locale de pe teritoriul Romaniei, ale Jandarmeriei Române, ale Poliției de Frontieră Române, ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ale Protectiei Civile, ale Serviciului Roman de Informatii, ale Serviciului de Telecomunicatii Speciale precum si cu celelalte instituții și autorități ale administrației publice centrale și locale și colaborează cu organizații neguvernamentale, precum și cu persoane fizice și juridice, în condițiile legii. Pentru exercitarea atribuțiilor, Poliția Locală Ciurea are acces, în condițiile legii, la bazele de date ale Ministerului Afacerilor Interne. În acest scop, Poliția Locală Ciurea și structurile abilitate din cadrul Ministerului Afacerilor Interne încheie protocoale de colaborare în care se reglementează infrastructura de comunicații, măsurile de securitate, protecție și de asigurare a confidențialității datelor, nivelul de acces și regulile de folosire. În relațiile cu acestea, Poliția Locală Ciurea este reprezentată de Primar si/ sau de Seful Serviciului Politia Locala Ciurea. Bugetul, Structura organizatorică, Statul de Funcții, Statul de Personal, Organigrama, Regulamentul de Organizare și Funcționare, Regulamentul de Organizare Interna se aprobă de Consiliul Local, de Primar, si are avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Poliția Locală Ciurea este organizata la nivel de Serviciu in cadrul aparatului de specialitate al Primarului, fara personalitate juridica si este operator de date cu caracter personal nr. 22157.

-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9