Lista cuprinzând documentele de interes public produse și / sau gestionate, potrivit Legii nr. 544 / 2001, care constituie informații de interes public
 1. Coordonatele de contact ale instituției, respectiv: denumirea, adresa, nr. de telefon, nr. de fax, adresa de e-mail, adresa paginii de internet;
 2. Numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei comunei Ciurea și programul de audiențe.
 3. Acte normative ce reglementeaza organizarea și funcționarea institutiei;
 4. Proiecte ale actelor normative ( Hotărâri ale Consiliului Local, Dispoziții ale Primarului);
 5. Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al comunei Ciurea;
 6. Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul comunei Ciurea;
 7. Procesele – verbale ale ședințelor Consiliului Local;
 8. Componența Consiliului Local al comunei Ciurea – nominală, numerică și apartenența politică;
 9. Informări întocmite pe Primarul comunei privind starea economică și socială a localității, în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor Consiliului Local;
 10. Rapoarte anuale de activitate întocmite de consilieri și de către viceprimar;
 11. Actele normative care reglementează organizarea și functionarea Primăriei și a Consiliului Local al comunei Ciurea;
 12. Instrucțiuni, norme, regulamente și circulare cu caracter dispozitiv, primite de la organele centrale ale administrației publice;
 13. Documente ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparținând domeniului public și / sau privat al comunei: caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local prin care se aprobă organizarea și desfășurarea licitației, planuri de amplasament;
 14. Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situație și amplasament cu mobilier stradal, construcții provizorii;
 15. Lista certificatelor de urbanism, autorizațiilor de construire, certificatelor de nomenclatură stradală, avizelor de schimbare de destinație;
 16. Lista certificatelor de oportunitate, autorizațiilor de ocupare a domeniului public, autorizațiilor eliberate în baza prevederilor Legii nr. 507 / 2002;
 17. Bugetul local, bilanțul contabil, contul de execuție al bugetului local;
 18. Actele normative care reglementează activitatea de stare civilă, numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcționare al Compartimentului de Stare Civilă;
 19. Actele necesare în vederea instituirii de tutelă, curatelă, asistență socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul intretinerii și îngrijirii sale;
 20. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice, avize pentru finanțarea și executarea obiectivelor de investiții de interes local;
 21. Orice informații privind situația unui obiectiv de pe raza comunei Ciurea;
 22. Situația lunară a beneficiarilor de ajutor social;
 23. Documentațiile tehnice de execuție pentru lucrările de investiții;
 24. Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public;
 25. Structura organizatorică a instituției și a serviciilor subordonate, atribuțiile birourilor, serviciilor, compartimentelor, programul de funcționare , programul de audiențe;
 26. Strategii, programe privind dezvoltarea socială, economică și turistică a localității;
 27. Materiale de promovare turistică a zonei;
 28. Materiale informative pentru cetățeni;
 29. Raportul anual privind accesul la informațiile de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 / 2001;
 30. Modalități de contestare, în situația în care o persoană se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;
 31. Declarațiile de avere ale aleșilor locali și ale funcționarilor publici din cadrul Primăriei comunei Ciurea;
 32. Minutele ședințelor publice organizate în condițiile Legii nr. 52 / 2003, privind transparența decizională în administrația publică.
 33. Raportul anual privind transparența decizională conform prevederilor Legii nr. 52 / 2003;
 34. Anunturi privind solicitari de obtinere a acordurilor, avizelor de mediu pentru proiecte, planuri, programe, autorizatii de mediu pentru activitati;
 35. Informatii privind nivelurile impozitelor si taxelor locale, stabilite conform Hotararilor Consiliului Local, modul de calcul al acestora, contribuabilii care beneficiaza de facilitati fiscale precum si informatiile care privesc aplicarea oricaror alte dispoziții legale privind impozitele și taxele locale;
 36. Informatii privind activitatea cultural – sportiva desfasurata pe teritoriul comunei Ciurea.
 37. Informatii despre programele cu finantare externa.
 38. Lista de achizitii publice, servicii si lucrari.
 39. Organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante.
-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9