Atribuții S.V.S.U.
Executa, cu forte proprii sau în cooperare, operatiuni si activitati de înstiintare, avertizare, alarmare, alertare, recunoastere, cercetare, evacuare, adapostire, cautare, salvare, descarcerare, deblocare, prim ajutor sau asistenta medicala de urgenta, stingere a incendiilor, depoluare, protectie N.B.C. si decontaminare, filtrare si transport de apa, iluminat, protectie a bunurilor materiale, mediului si valorilor din patrimoniul cultural, acordare de sprijin pentru supravietuirea populatiei afectate si alte masuri de protectie a cetatenilor in caz de situatii de urgenta; Participa cu formatii de interventie/solicita sprijinul altor forte stabilite si aprobate pentru/la interventii în sectorul/în afara sectorului de competenta; Desfasoara activitati de informare si instruire privind cunoasterea si respectarea regulilor si masurilor de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila; Verifica modul de aplicare a normelor, dispozitiilor, instructiunilor si masurilor care privesc apararea împotriva incendiilor si protectia civila, în sectorul de competenta; Executa actiuni de interventie pentru stingerea incendiilor, salvarea, acordarea primului ajutor si protectia persoanelor si a bunurilor periclitate de incendii; Acorda ajutor, în conditiile legii, persoanelor a caror viata este pusa în pericol în caz de explozie, inundatii, alunecari de teren, accidente, precum si în caz de dezastre.
Criterii S.V.S.U.
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta este o structura specializata, cu o dotare specifica care se constituie în subordinea consiliului local, destinat sa execute activitati de prevenire, monitorizare si gestionare a situatiilor de urgenta în sectorul de competenta, asigura coordonarea de specialitate a activitatilor de aparare împotriva incendiilor si de protectie civila, îndeplineste atributiile de prevenire a riscurilor producerii unor situatii de urgenta, prin activitati de îndrumare si control, intervine în timp oportun pentru limitarea sau înlaturarea consecintelor situatiilor de urgenta si sa efectueze actiuni de ajutor si salvare a oamenilor si a bunurilor materiale în caz de dezastre, în cooperare cu celelalte structuri abilitate pentru asemenea situatii. Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta îsi îndeplineste atributiile legale si presteaza servicii într-un sector de competenta stabilit cu acordul Inspectoratului pentru situatii de urgenta ,,Grigore Mihail Sturdza’’ al judetului Iasi. Sectorul de competenta cuprinde obligatoriu teritoriul localitatii. Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta poate încheia contracte pentru asigurarea interventiei în situatii de urgenta cu alte servicii voluntare sau private pentru situatii de urgenta cu acordul Inspectoratului pentru situatii de urgenta ,,Grigore Mihail Sturdza’’ al judetului Iasi, în conditiile legii.
-3
°
C
Max.:+2
Min.:-9